Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Конверттерді ашу хаттамасы

Автор: admin от 29-03-2016, 18:35, посмотрело: 373

Konvertterd-ashu-hattamasy.pdf [431,69 Kb] (cкачиваний: 3)

Категория: Открытый конкурс

 

Протокол вскрытия конвертов

Автор: admin от 29-03-2016, 18:27, посмотрело: 287

Protokol-vskrytiya-konvertov.pdf [448,87 Kb] (cкачиваний: 2)

Категория: Открытый конкурс

 

Конкурс туралы хабарландыру

Автор: admin от 1-03-2016, 13:17, посмотрело: 312

Мектепке дейінгі білім беру
ўйымдарында, жетім балалар мен ата
-аналарыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан
балаларєа білім беру ўйымдарында
тјрбиеленуші жјне білім алушы
балаларды тамаќтандыруды ќамтамасыз
етуге байланысты тауарларды сатып алу
ќаєидаларына 4-ќосымша
нысан
Конкурс туралы хабарландыру
Конкурсты ўйымдастырушы:
Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «73 Гвардиялыќ Ќызыл тулы Сталинград Дунай атќыштар дивизиясы атындаєы №64 жалпы білім беретін мектеп» ќоммуналдыќ мемлекеттік мекемесі
Почталыќ мекенжайы: 050007, Алматы ќаласы, Медеу ауданы, Орынбор кґшесі, 17 їй
Электрондыќ мекенжайы: zdaribayeva@mail.ru
Телефон +7 (727) 278-12-27, +7 (727) 239-32-25
Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «73 Гвардиялыќ Ќызыл тулы Сталинград Дунай атќыштар дивизиясы атындаєы №64 жалпы білім беретін мектеп» ќоммуналдыќ мемлекеттік мекемесі білім алушыларды тамаќтандыруды ўйымдастыру бойынша конкурс ґткізу туралы хабарлайды.
Ќызмет кґрсету мерзімі:
Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «73 Гвардиялыќ Ќызыл тулы Сталинград Дунай атќыштар дивизиясы атындаєы №64 жалпы білім беретін мектеп» КММ.
Мекен жайы бойынша: 050007, Алматы ќаласы, Медеу ауданы, Орынбор кґшесі, 17 їй кґрсетілуі тиіс;
Тамаќтандыру Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «73 Гвардиялыќ Ќызыл тулы Сталинград Дунай атќыштар дивизиясы атындаєы №64 жалпы білім беретін мектеп» КММ білім алушыларєа, оныѕ ішінде јлеуметтік аз ќамтылєан, кґп балалы отбасы балалары, жетім балалар мен ата-аналарыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларєа жергілікті бюджет ќаражаты есебінен бґлінетін сома 841965-60 (Сегіз жїз ќырыќ бір мыѕ тґєыз жїз алпыс бес теѕге 60 тиын) 30 (отыз) білім алушыєа ўсынылады.
Конкурстыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына сјйкес келетін барлыќ јлеуетті ґнім берушілер конкурсќа жіберіледі.
Конкурстыќ ќўжаттама кґшірмелерініѕ топтамасын 2016 жылєы
«28» наурыз наурыз кїні 15:00 саєатќа дейінгі мерзімді ќоса алєанда мына мекенжай бойынша: Алматы ќаласы, Медеу ауданы, Орынбор кґшесі, 17 їй Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «73 Гвардиялыќ Ќызыл тулы Сталинград Дунай атќыштар дивизиясы атындаєы №64 жалпы білім беретін мектеп» ќоммуналдыќ мемлекеттік мекемесі, бухгалтерия кабинетінен кїнделікті жўмыс кїндері (дїйсенбі-жўма) саєат
10:00-дан 15:00-ге дейін жјне/немесе www.64.alschool.kz интернет-ресурсынан алуєа болады.
Конвертке салынєан конкурсќа ќатысуєа конкурстыќ ґтінімдерді
јлеуетті ґнім берушілер Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «73 Гвардиялыќ Ќызыл тулы Сталинград Дунай атќыштар дивизиясы атындаєы № 64 жалпы білім беретін мектеп» ќоммуналдыќ мемлекеттік мекемесі мына мекенжай бойынша Алматы ќаласы, Медеу ауданы, Орынбор кґшесі, 17 їй бухгалтерия кабинетіне жібереді.
Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќабылдау жјне тіркеу жауапты Дарибаева Зухра Турсуновна.
Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер берудіѕ соѕєы мерзімі 2016 жылдыѕ 29 наурыз кїні саєат 12:00- ге дейін.
Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер бар конверттер 2016 жылдыѕ 29 наурыз кїні саєат 14:00 мына мекенжай бойынша Алматы ќаласы, Медеу ауданы, Орынбор кґшесі, 17 їй, Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «73 Гвардиялыќ Ќызыл тулы Сталинград Дунай атќыштар дивизиясы атындаєы № 64 жалпы білім беретін мектеп» ќоммуналдыќ мемлекеттік мекемесі директордыѕ кабинетінде ашылады.
Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы мына телефон арќылы алуєа болады: +8(727) 239-32-25.
Konkursty-zhattama.pdf [1,31 Mb] (cкачиваний: 12)

Категория: Открытый конкурс

 

Объявление о конкурсе

Автор: admin от 1-03-2016, 13:14, посмотрело: 352

Приложение 4
к Правилам организации питания
обучающихся в организациях
среднего образования
форма
Объявление о конкурсе

Организатор конкурса: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии» Управления образования города Алматы
Адрес: 050007, город Алматы, Медеуский район, улица Оренбургская, 17
E-mail: zdaribayeva@mail.ru
Телефон +7 (727) 278-12-27, +7 (727) 239-32-25
объявляет о проведении конкурса по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в КГУ «Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии» Управления образования города Алматы.
Услуга должна быть оказана:
КГУ «Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии» Управления образования города Алматы, находящееся по адресу:город Алматы, Медеуский район, улица Оренбургская, 17.
Питание предоставляется обучающимся в КГУ «Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии» Управления образования города Алматы, в том числе 30 (тридцать) обучающихся из малообеспеченных, многодетных семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств местного бюджета на сумму 841965-60 (Восемьсот сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят пять тенге 60 тиын).
Срок оказания услуги по организации питания обучающихся из малообеспеченных, многодетных семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет бюджетных средств с 01 сентября 2016 года до 31 декабря 2016 года.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 15:00 часов «28» марта 2016 года включительно по адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Оренбургская, 17, кабинет Бухгалтерия в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10:00 до 15:00 часов и/или на интернет-ресурсе www.64.alschool.kz.
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в
конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в
КГУ «Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии» Управления образования города Алматы, находящееся по адресу:
город Алматы, Медеуский район, улица Оренбургская, 17, кабинет бухгалтерия.
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе
до 12:00 часов «29» марта 2016 года.
Ответственный за прием и регистрацию конкурсной документации – Дарибаева Зухра Турсуновна.
Заявки принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10:00 часов до 15-00 часов, в срок до 12:00 часов 29 марта 2016 года включительно.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться
по следующему адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Оренбургская, 17, кабинет директора «29» марта 2016 года в 14:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по
телефону: 8 (727) 239-32-25.
Konkursnaya-dokumentaciya.pdf [1,25 Mb] (cкачиваний: 14)

Категория: Открытый конкурс