Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Протокол вскрытия конвертов

Автор: admin от 29-03-2016, 18:27, посмотрело: 264

Protokol-vskrytiya-konvertov.pdf [448,87 Kb] (cкачиваний: 2)

Категория: Открытый конкурс

 

Конкурс туралы хабарландыру

Автор: admin от 1-03-2016, 13:17, посмотрело: 291

Мектепке дейінгі білім беру
ўйымдарында, жетім балалар мен ата
-аналарыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан
балаларєа білім беру ўйымдарында
тјрбиеленуші жјне білім алушы
балаларды тамаќтандыруды ќамтамасыз
етуге байланысты тауарларды сатып алу
ќаєидаларына 4-ќосымша
нысан
Конкурс туралы хабарландыру
Конкурсты ўйымдастырушы:
Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «73 Гвардиялыќ Ќызыл тулы Сталинград Дунай атќыштар дивизиясы атындаєы №64 жалпы білім беретін мектеп» ќоммуналдыќ мемлекеттік мекемесі
Почталыќ мекенжайы: 050007, Алматы ќаласы, Медеу ауданы, Орынбор кґшесі, 17 їй
Электрондыќ мекенжайы: zdaribayeva@mail.ru
Телефон +7 (727) 278-12-27, +7 (727) 239-32-25
Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «73 Гвардиялыќ Ќызыл тулы Сталинград Дунай атќыштар дивизиясы атындаєы №64 жалпы білім беретін мектеп» ќоммуналдыќ мемлекеттік мекемесі білім алушыларды тамаќтандыруды ўйымдастыру бойынша конкурс ґткізу туралы хабарлайды.
Ќызмет кґрсету мерзімі:
Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «73 Гвардиялыќ Ќызыл тулы Сталинград Дунай атќыштар дивизиясы атындаєы №64 жалпы білім беретін мектеп» КММ.
Мекен жайы бойынша: 050007, Алматы ќаласы, Медеу ауданы, Орынбор кґшесі, 17 їй кґрсетілуі тиіс;
Тамаќтандыру Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «73 Гвардиялыќ Ќызыл тулы Сталинград Дунай атќыштар дивизиясы атындаєы №64 жалпы білім беретін мектеп» КММ білім алушыларєа, оныѕ ішінде јлеуметтік аз ќамтылєан, кґп балалы отбасы балалары, жетім балалар мен ата-аналарыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларєа жергілікті бюджет ќаражаты есебінен бґлінетін сома 841965-60 (Сегіз жїз ќырыќ бір мыѕ тґєыз жїз алпыс бес теѕге 60 тиын) 30 (отыз) білім алушыєа ўсынылады.
Конкурстыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына сјйкес келетін барлыќ јлеуетті ґнім берушілер конкурсќа жіберіледі.
Конкурстыќ ќўжаттама кґшірмелерініѕ топтамасын 2016 жылєы
«28» наурыз наурыз кїні 15:00 саєатќа дейінгі мерзімді ќоса алєанда мына мекенжай бойынша: Алматы ќаласы, Медеу ауданы, Орынбор кґшесі, 17 їй Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «73 Гвардиялыќ Ќызыл тулы Сталинград Дунай атќыштар дивизиясы атындаєы №64 жалпы білім беретін мектеп» ќоммуналдыќ мемлекеттік мекемесі, бухгалтерия кабинетінен кїнделікті жўмыс кїндері (дїйсенбі-жўма) саєат
10:00-дан 15:00-ге дейін жјне/немесе www.64.alschool.kz интернет-ресурсынан алуєа болады.
Конвертке салынєан конкурсќа ќатысуєа конкурстыќ ґтінімдерді
јлеуетті ґнім берушілер Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «73 Гвардиялыќ Ќызыл тулы Сталинград Дунай атќыштар дивизиясы атындаєы № 64 жалпы білім беретін мектеп» ќоммуналдыќ мемлекеттік мекемесі мына мекенжай бойынша Алматы ќаласы, Медеу ауданы, Орынбор кґшесі, 17 їй бухгалтерия кабинетіне жібереді.
Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќабылдау жјне тіркеу жауапты Дарибаева Зухра Турсуновна.
Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер берудіѕ соѕєы мерзімі 2016 жылдыѕ 29 наурыз кїні саєат 12:00- ге дейін.
Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер бар конверттер 2016 жылдыѕ 29 наурыз кїні саєат 14:00 мына мекенжай бойынша Алматы ќаласы, Медеу ауданы, Орынбор кґшесі, 17 їй, Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «73 Гвардиялыќ Ќызыл тулы Сталинград Дунай атќыштар дивизиясы атындаєы № 64 жалпы білім беретін мектеп» ќоммуналдыќ мемлекеттік мекемесі директордыѕ кабинетінде ашылады.
Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы мына телефон арќылы алуєа болады: +8(727) 239-32-25.
Konkursty-zhattama.pdf [1,31 Mb] (cкачиваний: 12)

Категория: Открытый конкурс

 

Объявление о конкурсе

Автор: admin от 1-03-2016, 13:14, посмотрело: 314

Приложение 4
к Правилам организации питания
обучающихся в организациях
среднего образования
форма
Объявление о конкурсе

Организатор конкурса: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии» Управления образования города Алматы
Адрес: 050007, город Алматы, Медеуский район, улица Оренбургская, 17
E-mail: zdaribayeva@mail.ru
Телефон +7 (727) 278-12-27, +7 (727) 239-32-25
объявляет о проведении конкурса по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в КГУ «Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии» Управления образования города Алматы.
Услуга должна быть оказана:
КГУ «Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии» Управления образования города Алматы, находящееся по адресу:город Алматы, Медеуский район, улица Оренбургская, 17.
Питание предоставляется обучающимся в КГУ «Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии» Управления образования города Алматы, в том числе 30 (тридцать) обучающихся из малообеспеченных, многодетных семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств местного бюджета на сумму 841965-60 (Восемьсот сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят пять тенге 60 тиын).
Срок оказания услуги по организации питания обучающихся из малообеспеченных, многодетных семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет бюджетных средств с 01 сентября 2016 года до 31 декабря 2016 года.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 15:00 часов «28» марта 2016 года включительно по адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Оренбургская, 17, кабинет Бухгалтерия в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10:00 до 15:00 часов и/или на интернет-ресурсе www.64.alschool.kz.
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в
конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в
КГУ «Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии» Управления образования города Алматы, находящееся по адресу:
город Алматы, Медеуский район, улица Оренбургская, 17, кабинет бухгалтерия.
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе
до 12:00 часов «29» марта 2016 года.
Ответственный за прием и регистрацию конкурсной документации – Дарибаева Зухра Турсуновна.
Заявки принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10:00 часов до 15-00 часов, в срок до 12:00 часов 29 марта 2016 года включительно.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться
по следующему адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Оренбургская, 17, кабинет директора «29» марта 2016 года в 14:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по
телефону: 8 (727) 239-32-25.
Konkursnaya-dokumentaciya.pdf [1,25 Mb] (cкачиваний: 14)

Категория: Открытый конкурс

 

План приобретения услуг и товаров

Автор: admin от 17-02-2016, 13:07, посмотрело: 335

Plan-priobreteniya-uslug-i-tovarov.pdf [66,85 Kb] (cкачиваний: 3)

Категория: ---

 
 

Отчет о доходах и расходах на 2016 год

Автор: admin от 15-02-2016, 18:44, посмотрело: 335

Утвержденный бюджет на 2016 год
КГУ «Общеобразовательная школа №64 им.73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-дунайской стрелковой дивизии» Управления образования г.Алматы

Наименование План на 2016 год
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 133034 тыс.тенге в том числе средства РБ 26923 тыс.тенге
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) 0
Итого доходов 133034 тыс.тенге в том числе средства РБ 26923 тыс.тенге
РАСХОДЫ
Заработная плата и налоги 117799 тыс.тенге в том числе средства РБ 26923 тыс.тенге
Коммунальные услуги 3594 тыс.тенге
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 1998 тыс.тенге
Приобретение канцелярских товаров 250 тыс.тенге
Приобретение питьевой воды 465 тыс.тенге
Текущий ремонт 2668 тыс.тенге
Прочие товары и услуги 3222 тыс.тенге
Приобретение медикаментов 37 тыс.тенге
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 3001 тыс.тенге
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) 0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0
Итого расходов 133034 тыс.тенге в том числе средства РБ 26923 тыс.тенге

Директор Калдыбаева К.А.
Главный бухгалтер Дарибаева З.Т.


Пояснительная записка
к Утвержденному бюджету на 2016 год
КГУ «Общеобразовательная школа №64 им.73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-дунайской стрелковой дивизии» Управления образования г.Алматы
Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Оренбургская, 17
I. Доходы за 2016 год составили 133 034 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 103 110 тыс.тенге,
-специального счета нет;
- спонсорской и благотворительной помощи нет.
II. Расходы за 2016 год составили 133 034 тыс.тенге:
1. На выплату заработной платы 107 424 тыс.тенге, в том числе трансферты из республиканского бюджета 24 375 тыс.тенге.
Штатная численность работников (наименование организации) - 126,16 штатных единиц в том числе педагогический персонал – 68,56 штатных единиц, административно-управленческий персонал 29,5 штатных единиц, младший обслуживающий персонал – 28,1 штатных единиц;
На выплату налогов 10 375 тыс.тенге, в том числе трансферты из республиканского бюджета 2 548 тыс.тенге.
2. Направлено на коммунальные услуги 3 594,0 тыс.тенге, в том числе:
- отопление, горячая и хим.вода 1742,0 тыс.тенге;
- холодная вода 296,0 тыс.тенге;
- канализация 100,0 тыс.тенге;
- электроэнергия 1200,0 тыс.тенге;
- услуги связи 256,0 тыс.тенге;
3. на хозяйственные товары и инвентарь
Школьный мел - 28 тыс.тенге
Бумага - 140 тыс.тенге
Подписка - 100 тыс.тенге
Классные журналы - 50 тыс.тенге
Табеля - 5 тыс.тенге
Спортивный товары - 90тыс.тенге
Лампочки энергосберегающие - 30 тыс.тенге
Мыло туалетное - 60 тыс.тенге
Мыло жидкое - 40 тыс.тенге
Мыло хозяйственное - 94 тыс.тенге
Стиральный порошок - 240 тыс.тенге
Перчатки резиновые - 75 тыс.тенге
Перчатки для субботника - 250 тыс.тенге
Ткань обтирочная - 267 тыс.тенге
Дезинфецирующие средства - 105тыс.тенге
Веники Сорго - 46тыс.тенге
Метла Чий - 78 тыс.тенге
ВСЕГО: 1698 тыс.тенге

Канцелярские товары
Ручки шариковые синие - 8 тыс.тенге
Бумага для факса - 9 тыс.тенге
Степлер №10 - 3тыс.тенге
Скобы для степлера №10 - 1 тыс.тенге
Настольный набор - 9 тыс.тенге
Файлы прозрачные плотные А4 - 50 тыс.тенге
Маркер перманентный "278", для работы на различных поверхностях, тольщина линии 0,8мм - 6 тыс.тенге
Точилка - 2 тыс.тенге
Бумага для записей 10х10 - 3тыс.тенге
Карандаш со стрирательной резинкой - 2 тыс.тенге
Стикеры - 3 тыс.тенге
Ватман 6 тыс.тенге
Клей - карандаш 22гр. - 5 тыс.тенге
Линейка СТАММ, четкая шкала делений, длина 30см. - 2 тыс.тенге
Скоросшиватель картонный - 3 тыс.тенге
Скоросшиватель пластиковый - 12 тыс.тенге
Журнал обычный - 2 тыс.тенге
Папка регистратор шир.80мм темно-синий - 75 тыс.тенге
Ластик - 1 тыс.тенге
Флеш накопительный 16Gg - 40 тыс.тенге
Бумага А4 цветные - 8 тыс.тенге
ВСЕГО: 250 тыс.тенге.
4. на обеспечение учащихся питьевой водой и одноразовыми стаканами - 765 тыс.тенге;
5. на текущий ремонт зданий и помещений на сумму 2668,0 тыс.тг.
1) Покраска и побелка стен и потолков: (в т.ч. откосы, колоны, региля, столовая, спортзал, акт зал, библиотека, кабинеты администрации, мед.кабинеты, коридоры, классы)
2) ремонт отопительной системы
3) Замены в сан. узлах
а) Краны шаровые горячей и холодной воды
б) Смесители раковины - 10 компл.
в) Сефоны раковины - 10 компл.
6. Прочие услуги и работы на сумму 3222 тыс.тенге, в том числе:
- техническое обслуживание теплосчетчиков 120 тыс.тенге, два раза в год – 2 счетчика
- заправка картриджей 80 тыс.тенге
- медицинский осмотр сотрудников 180 тыс.тенге на 100 сотрудников
- по сопровождению и дальнейшему развитию программного обеспечения «Бюджетный учет» в государственных учреждениях образования и по работе распределенных информационных баз -240 тыс.тенге
- услуги по техническому обслуживанию комплексной системы безопасности – 1572 тыс.тенге
- услуги по перезарядке огнетушителей 100 тыс.тенге на 49 огнетушителей
- услуги по обработке чердачного помещения противопожарным средством 200 тыс.тенге
- дератизация и дезинсекция помещений 180 тыс.тенге, в месяц по 15 тыс.тенге
- техническое обслуживание систем отопления 180 тыс.тенге, в месяц 15 тыс.тенге
- вывоз мусора 80 тыс.тенге, в месяц 6,6 тыс.тенге
- финансовые услуги банка - 290 тыс.тенге.
7. На приобретение медикаментов и перевязочных средств - 37 тыс.тенге.
8. услуги по организации горячего питания детей опекаемых, из многодетных и малообеспеченных семей из фонда обязательного среднего образования – 3001 тыс.тенге.
Средства по специальному счету нет.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи - нет.

Директор Калдыбаева К.А.

Главный бухгалтер Дарибаева З.Т.

Категория: ---

 

Отчет о доходах и расходах

Автор: admin от 5-02-2016, 18:20, посмотрело: 308

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Общеобразовательная школа №64 им.73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-дунайской стрелковой дивизии» Управления образования г.Алматы

Наименование План
на 2015 год
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 130736 тыс.тенге
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) 0
Итого доходов 130736 тыс.тенге
РАСХОДЫ
Заработная плата и налоги 103020 тыс.тенге
Коммунальные услуги 3594 тыс.тенге
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 1401 тыс.тенге
Приобретение канцелярских товаров 743 тыс.тенге
Приобретение питьевой воды и одноразовых стаканов 280 тыс.тенге
Текущий ремонт 2240 тыс.тенге
Прочие товары и услуги 15819 тыс.тенге
Приобретение медикаментов 37 тыс.тенге
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 3602 тыс.тенге
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) 0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0
Итого расходов 130736 тыс.тенге

Директор Калдыбаева К.А.
Главный бухгалтер Дарибаева З.Т.


Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2015 год
КГУ «Общеобразовательная школа №64 им.73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-дунайской стрелковой дивизии» Управления образования г.Алматы
Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Оренбургская, 17
I. Доходы за 2015 год составили 130736,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 130736,0 тыс.тенге,
-специального счета нет;
- спонсорской и благотворительной помощи нет.
II. Расходы за 2015 год составили 130736,0 тыс.тенге:
1. На выплату заработной платы 103020,0 тыс.тенге, в том числе трансферты из республиканского бюджета 7690,0 тыс.тенге.
Штатная численность работников (наименование организации) - 126,16 штатных единиц в том числе педагогический персонал – 68,56 штатных единиц, административно-управленческий персонал 29,5 штатных единиц, младший обслуживающий персонал – 28,1 штатных единиц;
На выплату налогов 9226,0 тыс.тенге, в том числе трансферты из республиканского бюджета 695,0 тыс.тенге.
2. Направлено на коммунальные услуги 3594,0 тыс.тенге, в том числе:
- отопление, горячая и хим.вода 1742,0 тыс.тенге; холодная вода 296,0 тыс.тенге; канализация 100,0 тыс.тенге; электроэнергия 1200,0 тыс.тенге; - услуги связи 256,0 тыс.тенге;
3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на 1401,0 тыс.тенге, в том числе:
- моющие средства (порошок) на 315,0 тыс.тенге;
- дезинфицирующие средства (Люмакс-Хлор) на 137,0 тыс.тенге;
- мыло туалетное на 122,0 тыс.тенге;
- энергосберегающие лампы на 23,0 тыс.тенге;
- метла Чий и веники Сорго на 39,0 тыс.тенге;
- ткань обтирочная на 198,0 тыс.тенге;
- перчатки хлопчатобумажные для субботника на 85,0 тыс.тенге;
- мешки для мусора на 135,0 тыс.тенге;
- перчатки резиновые на 90,0 тыс.тенге;
- стартеры для люминисцентных ламп на 3,0 тыс.тенге
- спортивные товары на 130,0 тыс.тенге;
- товары для новогоднего оформления на 124,0 тыс.тенге.
4. Приобретены канцелярские товары на 743,0 тыс.тенге, в том числе:
- канцелярские товары на 588,0 тыс.тенге;
- классные журналы и табеля успеваемости на 55,0 тыс.тенге;
- подписка на периодические издания на 2016 год на 100,0 тыс.тенге.
5. Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено 280,0 тыс.тенге;
6. Произведен текущий ремонт на 2240,0 тыс.тенге:
- покраска внутренних стен (панелей) в коридорах, учебных кабинетах, на лестничных проемах, в столовой- масляной краской 1474 м2;
- покраска внутренних стен и потолков водоэмульсионной краской в коридорах, на лестничных проёмах, в столовой 2192 м2;
- покраска внутренних стен, пола, потолка спортивного зала масляной краской 650 м2;
- укладка керамогранитной матовой плиткой пола обеденного зала в столовой 125 м2;
- частичная покраска наружных стен здания водоэмульсионной краской (фасада) 571 м2;
- замена смесителей в туалетах 10 шт.;
- установка металлических решоток на лампы освещения в спортзале 4 шт.;
- ремонт вентиляционной шахты ы спортивном зале 2 шт.;
- ремонт сливных бачков в туалетах 12 шт.;
- установка двухстворчатых дверей в коридорах с замками и ручками 8 шт.;
- установка стеклопакетов на оконные рамы 3 шт.;
- частичный левкас внутренних стен в коридорах 10 м2;
- установка навеса из металлического профиля над входной группой начальной школы 26 м2.
7. Приобретены прочие товары и услуги на 15819,0 тыс.тенге, в том числе:
- тех.обслуживание систем отопления и ИТП на 180,0 тыс.тенге;
- дезинсекция и дератизация помещений школы на 180,0 тыс.тенге;
- обслуживание комплексной системы безопасности на 1585,0 тыс.тенге;
- медицинское обслуживание сотрудников школы 180,0 тыс.теге;
- вывоз ТБО на 70,0 тыс.тенге;
- тех.обслуживание приборов учета тепла на 120,0 тыс.тенге
- заправка картриджей и тех.обслуживание принтеров на 100,0 тыс.тенге;
- сопровождение программного обеспечения 1С-Бухгалтерия на 385,0 тыс.тенге;
- финансовые услуги банку на 270,0 тыс.тенге;
- перезарядка огнетушителей на 88,0 тыс.тенге;
- организация горячего питания учащихся 1-4 классов на 10903,0 тыс.тенге;
- оказаны транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов на ЕНТ и Жас Тулек на 42,0 тыс.тенге;
- услуги по продлению доступа на веб-сайт Elluminate на 56,0 тыс.тенге;
- услуги по изготовлению жалюзей, стендов, замена дверей, изготовление перегородок и мелкий ремонт на 1660,0 тыс.тенге.
8. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 37,0 тыс.тенге;
9. Детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание на 3602,0 тыс.тенге, в том числе:
- организация горячего питания 22 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей на 1146,0 тыс.тенге;
- оказание материальной помощи 32 учащимся из малообеспеченных и многодетных семей на 2456,0 тыс.тенге.
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: не имеется.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: не имеется.

Директор Калдыбаева К.А.
Главный бухгалтер Дарибаева З.Т

Категория: Информация

 

Отчет по олимпиаде 2015

Автор: admin от 10-12-2015, 18:23, посмотрело: 1013

0 КГУ ОШ №64 примечание Дорогие учителя и ученики баллы написаны после номера школы.Прошли на второй тур только ученики у которых написано II римскими цифрами.

Категория: Информация

 
 

Протокол об итогах конкурса

Автор: admin от 11-02-2015, 17:57, посмотрело: 502

0 Protokol-ob-itogah-konkursa.pdf [180,78 Kb] (cкачиваний: 27)

Категория: Открытый конкурс